گان جنرال

گان جنرال

گان جنرال

کاملا آب گریز

کاور بیشتر در قسمت پشت

قابلیت ارائه بصورت کاملا ضد آب (هم در قسمت جلو و هم در قسمت آستین ها)

آستین های بلند ( جهت جلوگیری از سر خوردن و بیرون زدن مچ دست از دستکش )

گان کامفورت

گان کامفورت

راحت

کاملا آب گریز

تنفس پذیری بالا

کاور 100 % در قسمت پشت

دارای آستین های بلند و گشاد

( جهت راحتی و جلوگیری از سر خوردن و بیرون زدن مچ دست از دستکش )

کشباف با درصد نخ بالا در قسمت مچ

تا شده به صورت Booking fold ( جهت پوشش سریع و راحت تیم جراحی )

قابلیت ارائه بصورت کاملا ضد آب (هم در قسمت جلو و هم در قسمت آستین ها)

گان کامفورت

گان اورولوژی

گان اورولوژی

گان اورولوژی

دارای دامن بزرگ و کاملا ضد آب در قسمت جلو

( جهت جلوگیری از نفوذ مایعات در اعمال جراحی نشسته )

آستین های بلند

( جهت جلوگیری از سر خوردن و بیرون زدن مچ دست از دستکش )