پک جراحی دو زانو

پک جراحی دو زانو
پک جراحی دو زانو آرنا

پک دو زانو A

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره اندام تحتانی1
2رومیزی1
3شان کنار4
4جوراب2
5باند کشی2
6گان کامفورت + حوله1
7گان SMP-102 + حوله1
8کاور میز مایو1
9چسب1

پک دو زانو B

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره اندام تحتانی1
2جوراب1
 رومیزی2
4گان SMP-102 + حوله2
5شان کنار2
6چسب1

پک دو زانو C

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره اندام تحتانی1
2کاور میز مایو1
3جوراب1
4رومیزی1
5چسب1
 

پک جراحی زانو

پک جراحی زانو آرنا

پک زانو A

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره اندام تحتانی1
2رومیزی1
3شان کنار4
4جوراب1
5باند کشی1
6گان کامفورت + حوله1
7گان SMP-102+ حوله1
8کاور میز مایو1
9چسب1

 

پک زانو B

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره اندام تحتانی1
2جوراب1
3رومیزی1
4گان SMP-102+ حوله2
5شان کنار2
6چسب1

 

پک زانو C

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره اندام تحتانی1
2کاور میز مایو1
3جوراب1
4رومیزی1
5چسب1