پک جراحی ستون مهره ها

پک جراحی ستون مهره ها
پک جراحی ستون مهره

پک جراحی A

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره + اینسیژن فیلم1
2شان کنار2
3شان سر و پا3
4کاور میز مایو1
5گان SMP-101 + حوله2
6رومیزی1
7کیسه ابزار1

 

پک جراحی B

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره ستون مهره ها1
2شان کنار2
3شان سر و پا2
4کاور میز مایو1
5گان SMP-101 + حوله2
6رومیزی1
7کیسه ابزار1