پک سزارین

پک سزارین
پک سزارین آرنا

پک سزارین A

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره کیسه ابزار دار + اینسیژن فیلم1
2شان کنار4
3رومیزی نوزاد1
4رومیزی ضد آب1
5کیسه ابزار1
6کلمپ1
7حوله نوزاد1
8گان SMP-102 + حوله2
9پوار1

 

پک سزارین B

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره کیسه ابزار دار1
2شان کنار4
3 گان SMP-102 + حوله2
4رومیزی ضد آب1

 

پک سزارین C

ردیفعنوانتعداد
1پرفوره1
2شان کنار4
3رومیزی ضد آب1
4گان SMP-102 + حوله2