پک جراحی چشم

پک جراحی چشم

پک چشم A

1شان پرفوره چشم1
2شان کنار3
3رو میزی ضد آب1
4گان SMP-100+ حوله2
5پد چشمی1
6گالیپات1
7اسپانچ2

 

پک چشم B

ردیفعنوانتعداد
1شان پرفوره چشم1
2گان SMP-100 + حوله2
3رومیزی1